Hírfolyam
(2018/2019)

hivogatóévkezdő 2018évkezdő 2018

TÁJÉKOZTATÓTájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörében a polgármester a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 12. § ae) pontja alapján a rendeletben meghatározott feltételek esetén a jogosultak részére iskolakezdési támogatás formájában pénzbeli támogatást nyújthat a 2018/2019. tanévben, mely lényegében megegyezik a tavalyelőtt tankönyv támogatásként megismert lehetőséggel.

A jogosultság lényeges feltételei:
Ör. „17/B. § (1) Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármestere gyermekenként a szülő által a tankönyvcsomag, iskolaszer – így különösen papír- és írószerek, kötelező iskolai viseletként előírt tornaruházat (például fehér póló, sötét melegítő nadrág, stb.) – vásárlására vonatkozó számla alapján kifizetett összegének megfelelő, de legfeljebb 10 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt a Balatonvilágoson élő, a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő családok számára. (2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév kezdetétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul felszerelt kérelemre állapítható meg, amennyiben a tankönyv vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és a befizetés igazolása másolatban a kérelem mellékleteként benyújtásra kerül. Felsősokú tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell továbbá az oktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolást, továbbá a (4)-(5) bekezdés szerint meghatározott igazolásokat. (3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint középfokú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsősokú oktatási intézménybe beiratkozott, a tanév kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekek után vehető igénybe (4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1) bekezdésben meghatározott összeget el nem érő tankönyv számla mellett elektronikus jegyzet, elektronikus úton elérhető tananyaghoz kapcsolódó költségek – így különösen adathordozó (pl. pendrive, SD kártya, külső winchester) vásárlása, internet szolgáltatás eléréséhez szükséges eszközök és adatforgalom igénybevételére vonatkozó szolgáltatás – biztosítására tekintettel kérelmezhető iskolakezdési támogatás az (5) bekezdés szerinti feltételek együttes fennállása esetén. (5) A (4) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján legfeljebb 10.000,- Ft támogatás biztosítható, a tanév kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező felsősokú oktatási intézménybe beiratkozott gyermekek részére amennyiben a) az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intézmény által meghatározott félévek számát a hallgató nem lépte túl; b) az aktuális és azt megelőző félévekben felvett tantárgyak között – a korábbi félévek során már felvett és az elégtelen tanulmányi eredmény miatt annak eredeti időszakában nem teljesített – ismételten felvett tantárgy nem szerepel. 6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy elektronikus leckekönyv nyomtatott kivonataival igazolja a kérelem és számlamásolatok benyújtásával egyidejűleg. (7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a tanév kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb december 30. napjáig, keresztféléves képzés esetén legkésőbb május 30. napjáig nyújtható be”

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen is beszerezhető, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás megállapítására kizárólag a teljes adattartalommal kitöltött és mellékletekkel (számlákkal, igazolás/ok/kal) hiánytalanul felszerelt kérelem benyújtása esetén van lehetőség. A számlák csatolása minden esetben kötelező.

Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a kitöltött és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt kérelmet juttassa el önkormányzatunkhoz – amennyiben gyermeke alap- vagy középfokú oktatási intézmény tanulója – a 2018/2019. tanév kezdetét, szeptember 3. napját követően, de legkésőbb 2017. november 5. napjáig (mivel a 60 napos határidő hétvégén jár le), felsőfokú intézmény hallgatója esetén az Ör. 17/B. (7) bekezdése szerinti időpontig.

Fekete Barnabás polgármester

hivogató

farsang

Védőnői tájékoztató szülők részére

Levél: link

Iskola kezdési tájékoztató szülőknek

Levél: link

Archívum 2016-2017

Archívum 2015-2016

Archívum 2014-2015

Archívum 2013-2014